Presenter med Foto, Bild och Text

Unika och Personliga Presenter

Gratis presentkort

Presenter med Foto, Bild och Text

Hos oss är det du som bestämmer hur presenterna ska se ut. Du designar dem själv så att de passar för varje tillfälle.

Unika och Personliga Presenter

Vi är otroligt glada över att ha kunnat hjälpa folk att sprida glädje till sina nära och kära i 15 år.

Gratis presentkort

Det är självklart en härlig känsla att överraska någon på deras födelsedag. Men glöm inte att du också kan överraska någon vilken dag som helst för att visa att du tänker på dem.

Användarvillkor index

 1. Artikel 1
 2. Artikel 2
 3. Artikel 3
 4. Artikel 4
 5. Artikel 5
 6. Artikel 6
 7. Artikel 7
 8. Artikel 8
 9. Artikel 9
 10. Artikel 10
 11. Artikel 11
 12. Artikel 12
 13. Artikel 13
 14. Artikel 14
 15. Artikel 15
 16. Artikel 16
 17. Artikel 17
 18. Artikel 18

Allmänna villkor

Artikel 1- Definitioner

I detta dokument är följande termer som beskrivs nedan definierade:
 • Säljare: Den fysiska eller juridiska person som erbjuder konsumenter och företag produkter och/eller tjänster på distans;
 • Avtalsslutande part:
  • Den fysiska person som ej agerar på uppdrag av deras professionella position eller företag och sluter ett avtal med säljaren på distans;
  • Den fysiska eller juridiska person som agerar på uppdrag av deras professionella position eller företag och sluter ett avtal med säljaren på distans;
 • Distansavtal: Ett avtal som sluts genom att endast använda en eller flera tekniker för att kommunicera på distans för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster inom ramen för det system som säljaren fastställt. Den avtalsslutande parten ger YourSurprise.com i uppdrag att producera och leverera en eller flera produkter via hemsidan YourSurprise.se;
 • Betänketid: Termen där den avtalsslutande parten kan utnyttja sin ångerrätt;
 • Ångerrätt: Möjligheten för den avtalsslutande parten att säga upp distansavtalet förlängs i överenskommelse med betänketiden;
 • Dag: Kalenderdag;
 • Transaktionslängd: Ett distansavtal om återkommande leverans av produkter och/eller tjänster för vilka leveransåtagande och/eller skyldigheten att leverera är utspridd över tid;
 • Varaktigt datamedium: Alla medel som tillåter den avtalsslutande parten eller säljaren att spara personlig information på ett sätt som gör det möjligt att komma åt en oförändrad version av denna information när som helst i framtiden.
Artikel 2 – Säljarens Identitet

YourSurprise.com B.V.: Bedrivs under namnen: YourSurprise.com and SurpriseAtWork.com

Fysisk adress:
Gouwepoort 3
4301RZ Zierikzee
Nederländerna

Telefonnummer: +44 (0) 2033180348
Öppettider: Måndag till Fredag från 9:00 till 17:30
E-postadress:

Handelskammarnummer: 22057264
Moms-registreringsnummer: NL.820845437B01b

Bankuppgifter:
Rabobank
YourSurprise.com
BIC code: RABONL2U
IBAN Nr.: NL28RABO0332187691
Artikel 3 – Tillämplighet

Tänk på: Produkter från YourSurprise.com är personaliserade och kan därför inte returneras.
 1. Dessa villkor gäller för hela säljarens lager och för varje distansavtal slutet mellan säljaren och den avtalsslutande parten.
 2. Före ingåendet av ett distansavtal kommer texten i detta dokument göras tillgänglig för den avtalsslutande parten. Om det inte är praktiskt möjligt att innan ingåendet av distansavtalet göra villkoren tillgängliga för den avtalsslutande parten så kommer säljaren meddela den avtalsslutande parten att dessa finns tillgängliga hos säljaren. Om den avtalsslutande parten vill ha en kopia så skickas denna så snabbt som möjligt utan kostnad.
 3. I det fall då det inte är praktiskt möjligt att innan ingåendet av distansavtalet göra villkoren tillgängliga för den avtalsslutande parten så kommer säljaren meddela den avtalsslutande parten om detta. Skulle den avtalsslutande parten vilja ha en kopia kan den skickas så fort som möjligt utan kostnad. Om distansavtalet ingås elektroniskt kommer, i avvikelse från underartikeln ovan, texten i dessa villkor göras tillgänglig för den avtalsslutande parten elektroniskt så att den avtalsslutande parten enkelt spara information på ett permanent datamedium. I det fall då det inte är praktiskt möjligt att visa villkoren elektroniskt före ingåendet av distansavtalet så kommer den avtalsslutande parten att meddelas. Om den avtalsslutande parten vill ha en elektronisk kopia så kan den skickas så snart som möjligt utan kostnad.
 4. Skulle särskilda produkt och/eller tjänsteförhållanden tillämpas utöver dessa villkor så fortsätter den andra och den tredje underartikeln att gälla och i det fall då vissa villkor är motsägelsefulla så kan den avtalsslutande parten hänvisa till de tillämpliga villkor som är mest gynnsamma för den avtalsslutande parten.
 5. Om en felaktig vara levereras, behöver den avtalsslutande parten komma i kontakt med YourSurprise.com per telefon (+44 (0) 2033180348), e-post (info@yoursurprise.com) eller chatt.
Artikel 4 – Produkter
 1. När en produkt har begränsad giltighet eller villkoren för detta är det uttryckligen angett i produktbeskrivningen.
 2. Produkter och/eller tjänster åtföljs av en fullständig och korrekt produktbeskrivning av produkten som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att göra det möjligt för den avtalsslutande parten att utvärdera produkten på ett lämpligt sätt. Om säljaren använder bilder kommer dessa vara en tillförlitlig representation av produkten och/eller tjänsten som erbjuds. Uppenbara fel eller misstag i produkterna som erbjuds är inte juridiskt bindande för säljaren.
 3. Varje produktbeskrivning innehåller tillräckligt med information för att det skall vara klart för den avtalsslutande parten vilka rättigheter och skyldigheter som är förenade med godkännande av produkten och/eller tjänsten som erbjuds. Dessa inkluderar:
  • Priset, inklusive skatt;
  • Eventuella tillhörande fraktkostnader;
  • Det sätt på vilket avtalet skall ingås och de åtgärder som krävs för att göra det;
  • Tillämpningen av ångerrätten;
  • Betalningssätt, leverans eller verkställandet av avtalet;
  • Den period då accept av erbjudandet, inklusive priset, är giltigt;
  • Priserna för distanskommunikation bör beräknas baserat på andra metoder än en basnivåmetod;
  • För att den avtalsslutande parten ska kunna få tillgång till ett avtal så skall det arkiveras vid dess ingående.
  • Hur den avtalsslutande parten kan få tillgång till information om ingåendet av ett avtal, om åtgärder som inte är önskvärda av den avtalsslutande parten och det sätt som den avtalsslutande parten kan säga upp avtalet innan det ingås;
  • Alla andra språk än svenska på vilket ett avtal kan ingås;
  • Den uppförandekod som binder säljaren och det sätt på vilket denna uppförandekod kan nås elektroniskt av den avtalsslutande parten; och
  • Minimilängden på distansavtalet bör avtalet innehålla, kontinuerlig eller periodisk leverans av produkter och/eller tjänster.
Artikel 5 – Avtalet
 1. Avtalet, villkorat till det som anges i underartikel 5.4, kommer att träda i kraft vid den tidpunkt som den avtalsslutande parten godkänner produkten och/eller tjänsten som erbjuds och uppfyller tillhörande villkor.
 2. Om den avtalsslutande parten har accepterat ett avtal elektroniskt kommer säljaren omedelbart att bekräfta mottagandet av godkännande elektroniskt. Tills mottagandet av godkännande har bekräftats kan den avtalsslutande parten upplösa avtalet.
 3. Om avtalet ingås elektroniskt kommer säljaren vidta nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda överföringen av data och se till så att detta sker i en säker webbmiljö. Om den avtalsslutande parten väljer en elektronisk betalningsmetod, kommer säljaren även vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
 4. Säljaren kan inom lagens gränser samla information om möjligheten för den avtalsslutande parten att uppfylla sina betalningsförpliktelser samt andra omständigheter och faktorer som är viktiga vid ingående av ett distansavtal. Om säljaren har skäl att ej ingå avtal baserat på den här informationen så är säljaren juridiskt motiverad att neka en beställning, en begäran eller att bifoga speciella villkor till uppfyllandet av en beställning eller förfrågan.
 5. Säljaren kommer tillsammans med en produkt och/eller tjänst ge den avtalsslutande parten följande information antingen skriftligen eller på ett sätt så att avtalsslutande part enkelt kan spara informationen på ett permanent datamedium:
  • Den fysiska adressen till säljarna där den avtalsslutande parten kan lämna in klagomål;
  • De förhållanden under vilka den avtalsslutande parten kan utnyttja sin ångerrätt samt en tydlig indikation på när ångerrätten inte gäller;
  • Information om befintliga tjänster och garantier när ett köp har gjorts;
  • Informationen som tas upp i artikel 4.3 i dessa villkor om inte säljaren har lämnat denna information till den avtalsslutande parten före ingåendet av avtalet;
  • Kraven för upplösning av avtalet bör giltighetstiden för avtalet vara längre än ett år eller på obestämd tid.
 6. Om säljaren har gått med på återkommande leverans av produkter och/eller tjänster så gäller det villkor som anges i föregående underartikel endast första instans.
Artikel 6 – Ångerrätt vid leverans av produkter
 1. Vid köp av en produkt har den avtalsslutande parten möjlighet att upplösa avtalet utan förklaring inom 14 dagar. Denna period börjar dagen då produkten tas emot av den avtalsslutande parten eller för deras räkning.
 2. Under denna period kommer den avtalsslutande parten hantera produkten och förpackningen varsamt. Den avtalsslutande parten ska packa upp eller använda en produkt endast i den mån det är möjligt att utvärdera huruvida de vill behålla produkten eller inte. Om den avtalsslutande parten beslutar sig för att utnyttja sin ångerrätt skall de skicka tillbaks produkten och alla tillbehör om praktiskt möjligt i sitt ursprungliga skick och förpackning till säljaren enligt de rimliga och tydliga instruktioner som tillhandahålls av säljaren.
 3. Tänk på: Produkter från YourSurprise.com är specialtillverkade och kan därför inte returneras. Om en produkt inte är korrekt producerad så hanterar vi det via vår kundtjänst.
Artikel 7 – Äganderätt
 1. Kunden måste helt och ovillkorligen respektera alla immateriella och industriella rättigheter som är förenade med alla produkter som tillhandahålls av YourSurprise.com.
 2. YourSurprise.com garanterar inte att produkterna som tillhandahållits kunden inte inkräktar på några immateriella och/eller industriella rättigheter som innehas av tredje part och tar ej ansvar för eventuella krav som framförs av tredje part som baseras på antagandet att en produkt som tillhandahålls av YourSurprise.com gör intrång på några rättigheter som innehas av tredje part.
Artikel 8 – Undantag från ångerrätten
 1. Om den avtalsslutande parten inte har någon ångerrätt så kan undantag göras av säljaren om säljaren indikerar detta i god tid innan avtalet ingås.
 2. Undantag från ångerrätten är uteslutande tillämpliga på produkter:
  • Som har producerats av säljaren i enlighet med specifikationer som har överenskommits med den avtalsslutande parten;
  • Vilka uppenbart är av personlig karaktär;
  • Som till sin natur ej kan återlämnas;
  • Som åldras eller förstörs snabbt;
  • Till vilka priset är kopplat till förändringar på den finansiella marknaden vilken säljaren inte har någon kontroll över;
  • Som inkluderar enstaka tidningar och magasin;
  • Som inkluderar ljud- och videoinspelningar och datorprogram vars försegling har brutits av den avtalsslutande parten.
 3. Undantag från ångerrätten är uteslutande tillämpliga på tjänster:
  • Beträffande boende, transporter, restauranger och fritidsaktiviteter som ska utföras på ett visst datum eller under en viss tid;
  • Där tjänsten tillhandahålls innan ångerrätts-perioden börjat med uttryckligt samtycke av den avtalsslutande parten;
  • Beträffande spel och lotterier.
Artikel 9 – Priser
 1. Under perioden av prisgiltighetsnoterade underprodukter och/eller tjänster kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte höjas annat än som en följd av förändringar i momssatser.
 2. I avvikelse från den tidigare underartikeln kan säljaren erbjuda produkter och/eller tjänster med rörliga priser om dessa är kopplade till förändringar på den finansiella marknaden vilken säljaren inte har någon kontroll över. Kopplingen till förändringar på marknaden och det faktum att alla priser som anges enbart är guidepriser kommer uttryckligen att framgå.
 3. Prishöjningar genomförda inom tre månader från det att ett avtal ingåtts är endast giltiga om de följer som ett resultat av rättsliga bestämmelser eller villkor.
 4. Prishöjningar genomförda inom tre månader från det att ett avtal ingåtts gäller endast om säljaren uttryckligen föreskriver ökningen och:
  • Det följer som ett resultat av rättsliga bestämmelser eller villkor; eller
  • Den avtalsslutande parten har rätt att upplösa avtalet innan prishöjningen träder i kraft.
 5. Priser som anges på produkter och/eller tjänster är inklusive moms och omnämns i Svenska kronor (SEK).
Artikel 10 - Överensstämmelse och Garanti
 1. Säljaren garanterar att produkter och/eller tjänster uppfyller villkoren i avtalet, specifikationerna noterade i produktbeskrivningen, rimliga förväntningar på tillförlitlighet och/eller funktionalitet och alla juridiska förhållanden och/eller myndighetskrav som anges av regeringen och träder i kraft på den dag då avtalet ingås.
 2. En garanti som erbjuds av säljaren, tillverkaren eller importören begränsar inte de rättigheter och skyldigheter som den avtalsslutande parten har gentemot säljaren om säljaren skulle misslyckas med att uppfylla förpliktelser som följer av lagen och/eller villkoren för distansavtalet.
Artikel 11 - Utförande och Leverans
 1. Säljaren skall ta emot och utföra beställningar samt utvärdera ansökningar om leverans av tjänster med största noggrannhet.
 2. Leverensplatsen är adressen som den avtalsslutande parten har uppgett till säljaren.
 3. Med hänsyn till vad som anges i artikel 4 i dessa villkor skall säljaren verkställa godkända beställningar inom en professionell tidsram som inte överstiger 30 dagar, om inte en längre leveranstid har avtalats. Om YourSurprise.com har angett en specifik leveransperiod är det underförstått en indikation. Om leveransen är försenad eller en beställning inte är ifylld eller är ofullständigt ifylld kommer den avtalsslutande parten informeras om statusen inom en månad efter att beställningen är lagd. Oavsett fall så har den avtalsslutande parten rätt att upplösa avtalet utan kostnad samt kräva ersättning för eventuella skador som uppstår.
 4. Vid upplösning enligt den tidigare underartikeln kommer beloppet som den avtalsslutande parten betalat till säljaren återbetalas så snart som möjligt inom en period på 30 dagar efter upplösning.
 5. Skulle leverans av en beställd produkt visa sig vara omöjlig, kommer säljaren anstränga sig för att tillhandahålla en liknande produkt som ersättning. Senast vid leverans kommer säljaren tydligt och omfattande kommunicera att en ersättningsprodukt har skickats. Undantag från ångerrätten gäller inte för ersättningsprodukter. Returfraktkostnader skall täckas av säljaren.
 6. Risker förenade med skador och/eller förlust av en produkt ligger hos säljaren fram till överlämnandet till avtalsslutande part om inte annat uttryckligen har överenskommits.
 7. YourSurprise.com kan inte hållas ansvarig för tryckfel på sina produkter som ett resultat av felaktig information som lämnats av den avtalsslutande parten. Detsamma gäller all annan information som lämnats av den avtalsslutande parten, bland annat leveransinformation etc.
Artikel 12 - Transaktionslängd
 1. Den avtalsslutande parten kan upplösa ett avtal som ingåtts på obestämd tid när som helst med hänsyn till de överenskomna villkor för upplösning och en uppsägningstid på högst en månad.
 2. Ett avtal som har ingåtts för en viss tid kan ha en löptid på högst två år. Om avtalet innehåller villkor för att förlänga på distans, om inte annat uppges av den avtalsslutande parten, kommer avtalet att förlängas på obestämd tid och uppsägningstiden kommer inte vara längre än en månad efter förlängning av avtalet.
Artikel 13 - Betalning
 1. I den mån någon betalningsperiod inte längre är avtalad, belopp som den avtalsslutande parten måste betala skall betalas inom 14 dagar efter leverans av en produkt, eller i fråga om ett avtal gällande tjänster, inom 14 dagar efter att tjänsten har tillhandahållits.
 2. Om den avtalsslutande parten inte betalar inom avtalad tid höjs beloppet med ytterligare 30 SEK för administrationskostnader varje gång.
 3. Vid utebliven betalning av den avtalsslutande parten har säljaren inom lagliga gränser rätt att kräva tillhörande indrivningskostnader så länge dessa kommuniceras till den avtalsslutande parten före indrivningen.
 4. Villkoren i ett avtal kan inte föreskriva en förskottsbetalning på mer än 50% för försäljning av produkter till avtalsparterna. När förskottsbetalning har fastställts har den avtalsslutande parten inga rättigheter avseende verkställandet av den relevanta ordningen eller tjänsten/tjänsterna innan förskottsbetalning har utförts.
 5. Den avtalsslutande parten är skyldig att omedelbart rapportera felaktig betalningsinformation till säljaren.
Artikel 14 - Garanti
 1. Säljaren har ett lättillgängligt förfarande för klagomål på plats och hanterar klagomål enligt detta förfarande.
 2. Klagomål om genomförandet av ett avtal måste lämnas till säljaren tillsammans med en komplett och tydlig beskrivning inom skälig tid efter det att den avtalsslutande parten har identifierat defekter.
 3. Säljaren kommer att svara på inlämnade klagomål inom 14 dagar efter det att klagomålet har mottagits. Om ett klagomål leder till en svarstid som förutsägbart är längre än 14 dagar så ska säljaren bekräfta mottagandet av klagomålet inom 14 dagar och ge den avtalsslutande parten en indikation på uppskattad svarstid.
 4. Om klagomålet ej kan lösas genom ömsesidig diskussion, kommer den erhållna tvisten därefter hanteras enligt tvistförfarandet.
Artikel 15 - Tvister
 1. Endast Nederländsk lag kan tillämpas på avtal mellan säljaren och den avtalsslutande parten och som omfattas av dessa villkor.
 2. Domstolen på YourSurprise.com's verksamhetsställe är ensam behörig att ta upp tvister om inte tingsrätten också har godkänts. YourSurprise.com förbehåller sig dock rätten att lägga fram en tvist till behörig domstol enligt lag.
 3. En tvist kommer endast hanteras om den avtalsslutande parten lämnat in det ursprungliga klagomålet till säljaren inom rimlig tid.
 4. Berörda parter kommer att överklaga till domstol efter att de har uttömt alla ansträngningar för att lösa en tvist i en ömsesidig diskussion.
 5. En tvist ska skriftligen presenteras för domstolen senast tre månader efter det att tvisten uppstod.
 6. Online Dispute Resolution: http://ec.europa.eu/odr/
Artikel 16 – Ansvar hos den avtalsslutande parten
 1. Den avtalsslutande parten samtycker till att inte material som är tryckt på produkter och/eller förpackningar som kan tolkas som rasistiskt, sexuellt eller på annat sätt diskriminerande i sin karaktär och därmed strider mot lagar och/eller moralstandarder. Det är omöjligt för YourSurprise.com att kontrollera att YourSurprise.com's produkter uppfyller detta villkor.
 2. Den avtalsslutande parten ansvarar för att grundligt kontrollera så att den information som YourSurprise.com tillhandahålls är korrekt och fullständig. YourSurprise.com kan inte på något sätt hållas ansvarig för att kontrollera så att denna information är fullständig och korrekt.
 3. Den avtalsslutande parten ska befria YourSurprise.com från alla kostnader och skador som härrör från det faktum att den avtalsslutande parten agerat i strid mot de villkor som anges i underartiklarna 16.1 och 16.2.
Artikel 17 - Immateriell egendom och upphovsrätter
 1. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna som anges någon annanstans i dessa villkor förbehåller sig YourSurprise.com rättigheter och tillstånd som den är berättigad till baserat på upphovsrättslagar.
 2. Alla medier som skapats av YourSurprise.com inom ramen för ett avtal inklusive, men inte begränsat till, designer, skisser, teckningar, filmer, mjukvara, text, ljudinspelningar, elektroniska filer, andra material och Surprise-produkter tillhör fortfarande YourSurprise.com oavsett om dessa har överlämnats till den avtalsslutande parten eller annan tredje part, om inte annat överenskommits.
 3. Alla medier som tillhandahålls av YourSurprise.com inklusive, men ej begränsat till, mönster, skisser, teckningar, filmer, mjukvara, text, ljudinspelningar, (elektroniska) filer, andra material och Surprise-produkter skall användas uteslutande av den avtalsslutande parten och får inte reproduceras, publiceras eller på annat sätt delas med tredje part utan ett uttryckligt medgivande från YourSurprise.com om inte den typ av media som föreskrivs innebär något annat.
 4. YourSurprise.com förbehåller sig rätten att använda all information som erhålls genom utförande av arbetsorder för andra ändamål i den mån som konfidentiell information inte delas med tredje part.
 5. Allt på hemsidan är YourSurprise.com's exklusiva egendom och får inte reproduceras eller publiceras på något sätt utan ett skriftligt medgivande från YourSurprise.com.
Artikel 18 - Supplementary or Contradictory Conditions

Supplementary conditions which contradict these terms and conditions may not be disadvantageous to the contracting party and must be recorded in writing in such a way that the contracting party can easily save the information to a durable data carrier. Tillbaka